Formació Professional Bàsica – Normativa – Com conviure en pau?

El que s’ha de fer bàsicament és seguir les pautes que hi ha a la secció “Normativa”.

Però, de tota manera, hi ha un reglament, per a tota l’escola, que s’ha de complir.

Per això tenim el “carnet de convivència”

Aquesta és la pantalla on el profe o la profe pot donar o llevar punts de convivència.

CARNET DE CONVIVÈNCIA O PER PUNTS

INTRODUCCIÓ:

 

1. Cada alumne inicia cada trimestre amb 6 punts.

2. Cada amonestació lleu (veure faltes contràries a les normes de convivència) aplicada suposa la resta d’1 punt.

3. Cada amonestació greu (veure conductes greument perjudicials per a la convivència del centre) aplicada suposa la resta de 3 punts.

4. L’alumne pot recuperar cada punt restat rectificant el seu comportament durant les dues setmanes següents a la data de l’amonestació al SGD: si en aquest període no se li apliquen més sancions i se comprova per tant la seva rectificació, l’alumne recupera el punt. El tutor serà l’encarregat de comprovar aquest comportament.

5. Quan l’alumne ha perdut 3 punts o més en un trimestre sense recuperació, se procedirà amb un escrit a la família i l’alumne quedarà privat d’assistir a la sortida final del trimestre, havent d’assistir al centre per complir l’horari habitual que dedicarà a serveis comunitaris.

6. Si l’alumne arriba a exhaurir els 6 punts trimestrals, sense recuperació, se li aplicarà com a sanció la suspensió d’assistència a classe durant 3 dies. Podent no assistir als viatges pertinents.

7. L’alumne que esgota els punts de dos trimestres seguits (12 punts) serà sancionat amb obertura d’expedient disciplinari i amb suspensió d’assistència a classe de 3 dies.

 

NORMES DE CONVIVÈNCIA:

FALTES LLEUS (-1 Punt):

Es consideren contràries a les normes de convivència del centre:

 1. Menjar dins l’aula durant l’horari lectiu.
 2. Pintar les taules, les parets, les cadires i el mobiliari de l’aula en general.
 3. Llençar residus al terra o fora dels punts de recollida selectiva reservats al respecte.
 4. Utilitzar el mòbil sense permís o càmeres fotogràfiques o de gravació.
 5. Estar connectats a un MP3 o similars sense permís.
 6. Destruir objectes de dins el recinte escolar intencionadament.
 7. Cridar, córrer, empènyer els companys a les aules i els passadissos.
 8. Jugar amb pilotes fora de les pistes.
 9. Utilitzar patins i planxes per traslladar-se i jugar.
 10. Tancar les portes amb força.
 11. Ocupar les pistes esportives sense respectar els torns establerts.
 12. Romandre a espais no permesos (pins, passadissos de primària…)
 13. Malmenar el material dels altres.
 14. No presentar els documents acadèmics en el termini establert o perdre’ls (informes, butlletins, circulars, autoritzacions…)
 15. Arribar tard a classe, sense justificar i reiteradament. (6 retards)
 16. Faltar a classe reiteradament sense justificar. (3 faltes)

LES FALTES LLEUS SEGUIRAN AQUEST PROTOCOL:

 1. Imposició d’una amonestació al Sistema d’Amonestacions.
 2. Retenció a Direcció dels objectes que han provocat l’amonestació. En el cas del material audiovisual se retindrà fins la seva retirada per part del pare, mare, tutor/a.
 3. Realització de tasques que contribueixin a la millora i desenvolupament de les activitats del centre o, si escau, dirigides a reparar els mals ocasionats a les instal·lacions o material de centre o a les pertinences d’altres membres de la comunitat educativa.
 4. Suspensió del dret a participar en les activitats tutorials extraescolars o complementàries del centre.
 5. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un plaç màxim de tres dies. Durant el temps que duri la suspensió, l’alumne haurà de realitzar els deures o treballs que es determinin per evitar la interrupció del procés formatiu.
 6. Els retards a classe de forma reiterada i sense justificar poden provocar la impossibilitat de l’aplicació correcta dels criteris generals d’avaluació i la pròpia avaluació contínua. El sistema extraordinari d’avaluació previst en aquests casos serà el següent: amb 35 retards acumulats sense justificar l’alumne perdrà el dret a l’avaluació contínua i serà avaluat amb un examen final de la matèria o matèries afectades.

Seran competents per decidir les correccions previstes a l’article anterior:

 1. Els professors de l’alumne, una vegada sentit l’alumne, les correccions establertes en els apartats a),b) i c) comunicant-ho al tutor i al Cap d’Estudis.
 2. El Tutor de l’alumne, les correccions establertes en els apartats a),b),c),d) i e).
 3. Un representant de direcció, escoltats l’alumne, el Tutor i el professor, les correccions establertes en els apartats c),d),e),f),g).

FALTES GREUS (-3 punts)

Es consideren conductes greument perjudicials per a la convivència del Centre:

 1. Els actes d’ indisciplina, injúries i ofenses greus contra els membres de la Comunitat Educativa.
 2. La reiteració, en un mateix curs escolar, de sis conductes contràries a les normes de convivència del centre (amonestacions) no rectificades segons indica el sistema del Carnet de Convivència.
 3. L’agressió física o moral contra els altres membre de la comunitat educativa o la discriminació per qualsevol de las raons esmentades en el present RRI.
 4. La suplantació de personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sustracció de documents acadèmics.
 5. Els danys greus causats pel mal ús o intencionadament en el locals, materials o documents del centre o en els bens dels altres membres de la comunitat educativa.
 6. Els actes injustificats que pertorbin greument el normal desenvolupament de les activitats del centre.
 7. Les actuacions perjudicials per a la salut i la integritat de les persones o la incitació de les esmentades actuacions.
 8. L’incompliment de les sancions imposades.
 9. Faltar a classe reiteradament sense justificar. (6 faltes)
 10. Les conductes de l’article anterior podran ser corregides amb:

LES FALTES GREUS PODRAN SER SANCIONADES AMB:

Realització de tasques que contribueixin a la millora i desenvolupament de les activitats del centre o, si es procedent, dirigides a restaurar el mal ocasionat. Aquestes tasques s’hauran de realitzar en horari no lectiu.

 1. Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries del centre. (acampades, viatges i sortides tutorials) quan han perdut tots els punts d’un trimestre.
 2. Canvi de grup. (si és un alumne que arriba a sis punts negatius greus durant el trimestre)
 3. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes entre un dia i dues setmanes. En aquest temps l’alumne haurà de realitzar deures per tal que l’esmentada correcció no determini la interrupció del procés formatiu. (si és un alumne que arriba a 3 punts negatius greus durant el trimestre)
 4. Suspensió del dret d’assistència al centre entre un dia i un mes. En aquest temps l’alumne haurà de realitzar deures per tal que l’esmentada correcció no determini la interrupció del procés formatiu.
 5. Canvi de centre. (si és un alumne amb moltes faltes greus durant més de un trimestre)

El Consell Escolar serà informat periòdicament de les sancions i dels conflictes que se derivin de la transgressió de les normes de convivència. En els casos reincidents serà el Consell Escolar qui determinarà la sanció definitiva.
Les conductes greument perjudicials per la convivència del Centre i les correccions imposades prescriuran al finalitzar el curs escolar.