Formació Professional Bàsica – Avaluacions

Avaluacions

Primer de tot, cada professor anirà fent proves i us anirà coneixent a tots i cada un i una de vosaltres, i com a grup.
Un cop tingui informació suficient, podrà dir-vos en quin punt us trobau individualment, en cada matèria.
Pot ser algú estigui, per exemple en matemàtiques, a un nivell de segon d’ESO, i un altre, de 6è de Primària.
Amb això, sabent el punt de partida, podrem fixar uns objectius per a cada un de vosaltres, i segons l’assoliment dels objectius individuals, tindreu les notes trimestrals
 

Les Juntes d’avaluació són les reunions que fan els professors cada trimestre, per decidir les notes definitives de cada alumne.

Es fan els darrers dies de cada trimestre, abans de Nadal, Pasqua i Estiu, i les notes es donen normalment el dia abans de l’inici de les vacances.
 
Les notes de la tercera avaluació es donen la setmana després d’acabar les classes, els cursos de primer.
Podreu intentar recuperar mòduls suspesos a una convocatòria de setembre, els alumnes de primer.
 
Els cursos de segon, teniu només dues avaluacions, una per Nadal, i una per abril, abans de les pràctiques, si ho heu aprovat tot.
A segon, la convocatòria de recuperació extraordinària  es fa al juny. Qui aprovi el que hagi quedat pendent a l’abril, farà les pràctiques al setembre.
Les pràctiques es poden fer dos cops si es suspèn la primera vegada, però només dues convocatòries. Si no es superen les pràctiques en dues convocatòries, és que l’alumne no està preparat per aquest ofici.
 
En general, a cada mòdul (menys a les pràctiques, que només són dues), us podeu presentar quatre vegades a cada mòdul.
Suposem el cas més pessimista:
Un alumne que a primer suspèn alguns mòduls al juny, i altre cop al setembre. Idò pot repetir primer, i ho pot tornar a provar dues vegades. Si així, en quatre vegades,no ho aprova, ja està clar que no pot seguir aquests estudis.
El mateix passa a segon. Quatre convocatòries: abril i juny, i si repeteix, altre cop abril i juny. SI així les coses no surten, convé canviar de branca de FP.
 

D’acord amb allò que preveu l’article 23.4 del Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, els alumnes dels cicles formatius de formació professional bàsica que cursen el cicle en règim presencial i amb una organització temporal ordinària poden promocionar al segon curs quan els mòduls professionals associats a unitats de competència pendents no superin el 20 % de l’horari setmanal.
Els alumnes que promocionen al segon curs s’han de matricular en els mòduls pendents del primer curs. Per recuperar els mòduls pendents, els poden cursar presencialment si hi ha compatibilitat horària amb els mòduls del segon curs o bé es poden recuperar els continguts no superats de forma no presencial si l’equip educatiu considera que aquesta és una opció millor. No se’ls ha de considerar alumnes repetidors a l’efecte del procediment d’admissió als cicles formatius de formació professional bàsica.
Els centres docents han d’organitzar el programa de recuperació dels mòduls no superats, que ha de contenir les activitats de recuperació i d’avaluació dels mòduls professionals pendents i els aspectes d’organització necessaris perquè es puguin dur a terme.