Informació Alumnes – Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Mòduls de primer curs

Muntatge i manteniment d’equips

Aquest mòdul abasta tot el que es refereix al maquinari d’un sistema microinformàtics, des de la seva composició en components, com la seqüència de muntatge d’un equip microinformàtic. Aquest mòdul es donarà íntegrament en el taller.

Sistemes operatius monoestació

En aquest mòdul s’estudia tot el que fa referència als sistemes operatius, instal·lació, sistema de fitxers, gestió de processos, configuració de màquines virtuals, entre d’altres.

Aplicacions ofimàtiques

En aquest mòdul veurem diferents tipus d’aplicacions ofimàtiques, tipus de llicències de programari, creació de documents i plantilles amb processador de textos, gestió de dades amb fulls de càlcul i bases de dades, creació de presentacions, entre d’altres.

Formació i orientació laboral

Els principals continguts d’aquest mòdul consistiran en la cerca activa d’ocupació, gestió de conflictes i equips de treball, el contracte laboral, seguretat social, ocupació i atur, avaluació de riscos professionals, planificació en la prevenció de riscos en l’empresa, aplicació de mesures de prevenció i protecció en l’empresa.

Xarxes locals

Els continguts d’aquest mòdul són: desplegament de cablejat, interconnexió d’equips en xarxes locals, instal·lació i configuració d’equips en xarxa, resolució d’incidències en una xarxa local i compliment de les normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Moduls de segon curs

Seguretat informàtica

Aplicació de mesures de seguretat passiva, gestió de dispositius d’emmagatzemament, aplicació de mecanismes de seguretat activa, assegurar la privacitat, compliment de la legislació i normes sobre seguretat.

Serveis en xarxa

Instal·lació de serveis de configuració dinàmica de sistemes, instal·lació de serveis de resolució de noms, instal·lació de serveis de transferència de fitxers, gestió de serveis de correu electrònic, gestió de servidors web, gestió d’accés remot, desplegament de xarxes sense fil, interconnexió de xarxes privades amb xarxes públiques.

Aplicacions web

En aquest mòdul aprendre a instal·lar i gestionar aplicacions web com són gestors de contingut, sistemes d’aprenentatge a distància, serveis de gestió d’arxius, aplicacions ofimàtiques en línia, aplicacions web d’escriptori.

Sistemes operatius en xarxa

En aquest mòdul aprendrem a instal·lar sistemes operatius en xarxa, gestió d’usuaris i grups, gestió de dominis, recursos compartits en xarxa, monitorització i ús del sistema operatiu en xarxa i integració de sistemes operatius en xarxa. Aquest mòdul és una ampliació del mòdul de primer curs sistemes operatius monoestació.

Empresa i iniciativa emprenedora

Iniciativa emprenedora, l’empresa i el seu entorn, creació i posada en marxa d’una empresa, funció administrativa.