Informació Alumnes – Cures Auxiliars d’Infermeria

Mòdul professional 1 : operacions administratives i documentació sanitària

CONTINGUTS ( durada 65 hores )

a) Organització sanitària :

Estructura del sistema sanitari públic a Espanya .

Nivells d’assistència i tipus de prestacions .

Salut pública . Salut comunitaria.Estructuras orgàniques i funcionals . Tipus d’institucions sanitàries : públiques i

privades .

Indicadors de salut .

Evolució històrica de la professió i els professionals d’infermeria .

El procés d’atenció en infermeria . Pla de cures .

b ) Documentació sanitària :

1r Documentació clínica : tipus de documents : intrahospitalaris , extrahospitalaris i

intercentres , utilitats i aplicacions , criteris d’emplenament , mètodes de

circulació de la informació .

2n Documentació no clínica : tipus de documents : intrahospitalaris ,

extrahospitalaris i intercentres , utilitats i aplicacions , criteris de

emplenament , mètodes de circulació de la informació .

c ) Gestió d’existències i inventaris :

Sistemes d’emmagatzematge : avantatges i inconvenients .

Classificació de mitjans materials sanitaris : criteris .

Mètodes de valoració d’existències .

Elaboració de fitxes de magatzem .

Inventaris : classificació i elaboració .

Normes de seguretat i higiene aplicada en magatzems de centres sanitaris .

d) Tractament de la informació / documentació :

1r Documentació relativa a operacions de compravenda : propostes de comanda ,

albarans , factures , notes d’abonament / càrrec , requisits legals d’emplenament .

2n Règims d’aplicació de l’IVA.

e) Aplicacions informàtiques :

Ús d’aplicacions informàtiques de gestió i control de magatzem , facturació i gestió

econòmica .

Utilització de paquets informàtics per a la gestió del fitxer de pacients , històries

clíniques , etc .

Mòdul professional 2: tècniques bàsiques d’infermeria

CONTINGUTS ( durada 350 hores )

a ) Higiene i neteja del malalt :

1r Neteja i rentat del pacient : principis anatomofisiològics i fonaments de

higiene corporal , tècniques pacient enllitat , tècniques d’higiene capil · lar .

2n Cures post mortem . Finalitat i preparació del cadàver .

b ) Mobilització , trasllat i deambulació de pacients :

1r Principis anatomofisiològics de sosteniment i moviment .

2n Tècniques de mobilització .

3r Tècniques de trasllat .

4t Tècniques de deambulació .

5è Úlceres per pressió : etiologia , prevenció i tractament .

c ) Preparació a l’exploració mèdica . Constants vitals :

1r Principis anatomofisiològics de l’aparell cardiovascular i respiratori .

2n Posicions anatòmiques .

3r Materials medicoquirúrgics d’utilització en exploració mèdica .

4t Constants vitals : principis fonamentals , tècniques de presa de constants

vitals , gràfiques de constants vitals i balanç hídric .

d ) Registre de medicació :

1r Principis de farmacologia general.

2n Vies d’administració de medicaments : anatomia i fisiologia de les zones

anatòmiques utilitzades , tècniques de preparació de la medicació .

3r Tècniques d’administració de medicaments per via oral , rectal i tópica.4.o Fred i calor . Indicacions i tècniques d’aplicació de fred i calor .

5è Procediments d’aplicació de tècniques hidrotermals .

e) Principis de dietètica :

Dietètica. Principis fonamentals . Classes de dietes .

Anatomia i fisiologia de l’aparell digestiu .

Tècniques de suport i administració de menjars a pacients .

Alimentació enteral i parenteral . Principis fonamentals .

Alimentació per sonda nasogàstrica .

f ) Primers auxilis :

1r Criteris d’urgència i prioritat .

2n Principis anatomofisiològics aplicats als primers auxilis , definits en funció

de les estructures anatòmiques implicades .

3r Traumatismes : cremades i congelacions , ferides i hemorràgies , fractures ,

esquinços i luxacions .

4t Embenats i immobilitzacions .

5è Tècniques de reanimació cardiopulmonar . Asfíxies . Aturada cardíaca .

6è Alteracions de la consciència . Reaccions adverses a tòxics , fàrmacs d’ús

freqüent i / o verins .

7è Manteniment de farmacioles .

Mòdul professional 3: higiene del medi hospitalari i neteja de material

CONTINGUTS ( durada 155 hores )

a) Neteja de material i estris :

1r Neteja de material sanitari . Principis bàsics .

2n Material d’un sol ús i material no rebutjable .

3r Procediments de neteja: procediments bàsics , material quirúrgic , material de

plàstic , metàl · lic i de vidre , aparells i carros de cura .

4t Criteris de verificació del procés de neteja i condicionament del material

net .

b ) Desinfecció de material :

1r Desinfecció , desinfectant , asèpsia , antisèpsia i antisèptic . Principis bàsics .

2n Dinàmica de la desinfecció .

3r Mecanismes d’acció dels desinfectants .

4t Mètodes de desinfecció de material sanitari : mètodes físics : ebullició ,

radiacions ultraviolades i ultrasons ; mètodes químics : locions , immersió .

c ) Esterilització de material :

1r Principis bàsics .

2n Mètodes d’esterilització : físics : calor seca , calor humida , radiacions ionitzants

i filtres d’aire ; químics : òxid d’etilè , formaldehid i glutaraldehid activat .

3r Mètodes de control d’esterilització : cintes químiques de control extern , tires

químiques de control intern , test de Bowie – Dick , control biològic , registres gràfics de

autoclau .

d) Unitat de pacient :

1r Estructura general i composició d’una unitat de pacient : mitjans materials que

la componen , instal · lacions fixes que la componen , instal · lacions i equips en funció

del tipus de servei.

2n Tipus de llits hospitalaris . Accessoris . Llençols.

3r Tècniques de fer el llit hospitalari : ocupada, desocupada , quirúrgica , etc .

e) Prevenció / control d’infeccions hospitalàries :

1r Concepte d’infecció hospitalària i / o malalties susceptibles d’aïllament .

2n Procediments d’aïllament i prevenció de malalties transmisibles.3.o Tècniques d’higiene : rentat de mans , tècniques per posar-se la gorra , calces ,

mascareta i guants estèrils , tècniques per posar-se la bata .

4t Residus clínics i presa de mostres : mitjans , tècniques de recollida i transport de

mostres de : sang , orina , femta i LCR .

Mòdul professional 4: promoció de la salut i suport psicològic al pacient

CONTINGUTS ( durada 130 hores )

a ) Fonaments de Psicologia general i evolutiva :

1r Teories sobre el desenvolupament de la personalitat .

2n Etapes evolutives i els seus paràmetres de referència : el primer any de vida , segon i

tercer anys de vida , de tres a sis anys , de sis a onze anys , pubertat i

adolescència .

3r Característiques personals dels individus en general .

4t Els mecanismes de defensa de la personalitat .

5è Tipus de temperament .

b ) Relació amb el pacient :

1r La institució sanitària : l’equip de treball , elements condicionants de la

dinàmica grupal .

2n El rol professional del personal sanitari : fases de la relació , pertorbacions de la

relació .

3r El paper del pacient : rols Desviantes , reaccions anòmales de potenciació .

c ) Procediments de comunicació / humanització de l’atenció sanitària :

Elements de la comunicació pacient / sanitari .

Mètodes i formes de comunicació en situacions de malaltia .

Regles de l’art d’escoltar : activa i passiva .

Factors que faciliten la comunicació interpersonal ( pacient / sanitari ) .

Obstacles a la comunicació pacient / sanitari .

Fases d’una relació interpersonal ( sanitari / pacient ) d’ajuda.

Actituds del sanitari en una relació d’ajuda.

d) Estats psicològics dels pacients en situacions especials :

1r Comportaments a adoptar per afavorir la relació interpersonal en situacions

especials .

2n Psicologia del malalt oncològic .

3r Psicologia del malalt amb sida .

4t Psicologia del malalt geriàtric .

5è Psicologia del nen i adolescent amb malaltia crònica .

6è Psicologia del malalt moribund .

7è Ansietat i angoixa : concepte i definició , diferenciació i causes

desencadenants , factors potenciadors d’ansietat en el medi hospitalari ,

procediments de defensa contra l’ansietat del malalt , procediments de defensa

contra l’ansietat del personal sanitari , procediments de defensa contra l’ansietat

dels familiars .

i) Tecnologia educativa :

1r Tècniques de grup aplicades a l’educació : conferència , treball en grup :

petit, mitjà i gran, comissions de treball , seminaris , estudi de casos .

2n Mitjans audiovisuals i la seva aplicació a l’educació sanitària : TV , vídeo ,

diapositives , transparències .

3r Recursos didàctics en educació de la salut : bases d’informació i programes

generals d’atenció.

Mòdul professional 5 : tècniques d’ajuda odontològica / estomatològica

CONTINGUTS ( durada 130 hores )

a) Radiografies dentals : 1r Principis bàsics . Pel · lícules radiogràfiques .

2n Propietats de les pel · lícules radiogràfiques dentals .

3r Tècniques radiogràfiques intrabucals periapicals , intraproximales i oclusals : tipus

de pel · lícules , tècniques de col · locació del tub , posició del cap del

pacient / client .

4t Tècniques radiogràfiques extrabucales frontals , laterals i verticals : tipus de

pel · lícules , tècniques de col · locació del tub , posició del cap del pacient / client .

5è Tècniques radiogràfiques especials ( panoràmica , tomografia ) : tipus de pel · lícules ,

tècniques de col · locació del tub , posició del cap del pacient / client .

6è Tècniques de revelat , fixat i assecat de pel · lícules radiogràfiques .

7è Efectes de les radiacions ionitzants sobre l’organisme .

8è Normes de protecció radiològica . Elements de radioprotecció .

9è Normes de conservació i arxiu de radiografies .

b ) Materials dentals :

1r Escaioles . Principis fonamentals : tipus de guixos, tècniques de preparació ,

tècniques de buidatge , forjat .

2n Materials d’impressió , alginats i hidrocol · loides : concepte i característiques , tipus

més freqüents , tècniques de preparació ( barrejat i espatulat ) .

3r Materials d’obturació : concepte i característiques , tipus més freqüents , tècniques

de preparació .

4t Ciments ( fosfat de Zn , vidre hionómero , altres) : concepte i característiques , tipus

més freqüents , tècniques de preparació .

5è Altres materials : amalgames , vernissos protectors , adhesius dentinaris ,

composites .

c ) Equip i instruments d’ús en consultes dentals :

1r Equips : elements constituents i la seva indicació , principis de funcionament ,

manteniment preventiu , neteja i desinfecció dels equips dentals .

2n Instrumental de mà i rotatori : classificació d’elements i la seva indicació ,

principis d’utilització , neteja i desinfecció de l’ instrumental dental , tècniques de

esterilització de l’ equip i del material dental .

d) Procediments d’instrumentació i ajuda en intervencions dentals :

1r Documentació clínica : fitxa dental , història clínica .

2n Condicionament – a la butaca : tècnica d’assegut .

3r Procediments d’ajuda al facultatiu en tècniques d’instrumentació de :

exploració , exodòncies , tartrectomia , raspat i allisat , endodòncia , segellat de

fissures , obturacions , pròtesis , cirurgia , implants , ortodòncies , fluoracions ; col · locació

del tècnic o dels tècnics durant la intervenció ( 4 i 6 mans ) ; maniobres de

coordinació ; maniobres d’aïllament del camp operatori ; draps , dics de goma ,

rotlles de cotó i separadors ; maniobres d’il · luminació del camp operatori : tipus ,

angles , distàncies i intensitat .

4t Tècniques d’anestèsia dental : bases anatòmiques de la cavitat oral , parells

cranials : el nervi trigemin , missió i qualitats dels anestèsics , classificació

els tipus d’anestèsia : local , tòpica i general , complicacions i accidents de la

anestèsia , fracàs de l’anestèsia .

5è Tècniques de suport psicològic reductores d’ansietat .

6è Postoperatori : símptomes postoperatoris , higiene i informació de possibles

complicacions , informació de suport psicològic .

Mòdul professional 6: relacions en l’equip de treball

CONTINGUTS ( durada 65 hores )

a) La comunicació a l’empresa:

Comunicació oral d’instruccions per a la consecució d’uns objetivos.Tipos de comunicació i etapes d’un procés de comunicació .

Xarxes , canals i mitjans de comunicació .

Identificació de les dificultats / barreres en la comunicació .

Utilització de la comunicació expressiva ( oratòria escriptura ) .

Utilització de la comunicació receptiva (escolta lectura ) .

Procediments per aconseguir l’escolta activa .

Justificació de la comunicació com a generadora de comportaments .

b ) Negociació i solució de problemes :

Concepte , elements i estratègies de negociació .

Procés de resolució de problemes .

Resolució de situacions conflictives originades com a conseqüència de les relacions

en l’entorn de treball .

Aplicació dels mètodes més usuals per a la resolució de problemes i la presa de

decisions en grup .

c ) Equips de treball :

Visió de l’individu com a part del grup .

Tipus de grups i de metodologies de treball en grup .

Aplicació de tècniques per a la dinamització de grups .

La reunió com a treball en grup . Tipus de reunions.

Etapes d’una reunió .

Identificació de la tipologia de participants en una reunió .

Anàlisi dels factors que afecten el comportament d’un grup .

d) La motivació :

Definició de la motivació .

Descripció de les principals teories de la motivació .

Relació entre la motivació i frustració .

El concepte de clima laboral .

El clima laboral com a resultat de la interacció de la motivació dels treballadors .

Mòdul professional 7: formació i orientació laboral

CONTINGUTS ( durada 65 hores )

a) Salut laboral :

1r Condicions de treball i seguretat . Salut laboral i qualitat de vida .

2n Factors de risc : físics , químics , biològics , organitzatius . mesures de

prevenció i protecció .

3r Casos pràctics .

4t Prioritats i seqüències d’actuació en cas d’accidents .

5è Aplicació de tècniques de primers auxilis : consciència / inconsciència , reanimació

cardiopulmonar , traumatismes , salvament i transport d’accidentats .

b ) Legislació i relacions laborals :

Dret laboral : normes fonamentals .

La relació laboral . Modalitats de contractació . Suspensió i extinció .

Seguretat Social i altres prestacions .

Òrgans de representació .

Conveni col · lectiu . Negociació col · lectiva .

c ) Orientació i inserció sociolaboral :

El mercat laboral . Estructura . Perspectives de l’entorn .

El procés de recerca de feina : fonts d’informació, mecanismes d’oferta-

demanda i selecció .

Iniciatives per al treball per compte propi . L’empresa . Tipus d’empresa . tràmits

de constitució de petites empresas.Recursos d’autoorientació professional . Anàlisi i avaluació del propi potencial

professional i dels interessos personals . Elaboració d’itineraris

formatius / professionalitzadors . La presa de decisions .

Mòdul professional de formació en centre de treball

CONTINGUTS ( durada 440 hores )

a) Informació / documentació d’ús en els equips / unitats d’infermeria :

Organització estructural de l’empresa / institució sanitària .

Documentació sanitària específica del servei / equip / empresa / institució sanitària .

Protocols d’actuació del servei / unitat / empresa / institució sanitària .

b ) Realització de tècniques d’higiene corporal a pacients enllitats :

Selecció dels mitjans materials en funció de l’estat del pacient .

Selecció dels mitjans d’aïllament personal necessaris .

Comprovació de la situació actual del pacient .

Realització dels procediments d’higiene i neteja adequats .

Comprovació de l’eliminació dels residus produïts .

Realització de tècniques de condicionament del llit del pacient .

Emplenament dels fulls de cures , destacant les incidències .

c ) Realització de tècniques de mobilització i trasllats de pacients enllitats :

Selecció dels mitjans materials en funció de l’estat del pacient .

Selecció dels mitjans d’aïllament personal necessaris .

Comprovació de la situació actual del pacient .

Realització dels procediments de canvi postural determinats .

Col · locació del pacient , en diferents posicions anatòmiques , en funció dels tipus de

exploració mèdica .

Comprovació visual de l’estat de la pell del pacient enllitat .

Realització de procediments d’aproximació a la vora del llit i

condicionament en cadira de rodes .

Emplenament dels fulls de cures , destacant les incidències .

d) Realització de tècniques de presa de constants vitals a un pacient enllitat :

Selecció dels mitjans materials en funció de l’estat del pacient .

Selecció dels mitjans d’aïllament personal necessaris .

Comprovació de la situació actual del pacient .

Preparació de la zona anatòmica i mesurament dels valors de temperatura , tensió

arterial , freqüència cardíaca , respiratòria .

Mesurament de les quantitats d’ingesta i eliminació de líquids .

Emplenament del document sanitari de registre i control de constants vitals .

Emplenament dels fulls de cures , destacant les incidències .

e) Preparació i realització d’un ènema de neteja a un pacient enllitat :

Selecció dels mitjans materials en funció de l’estat del pacient .

Selecció dels mitjans d’aïllament personal necessari .

Comprovació de la situació actual del pacient .

Realització de la tècnica de neteja i evacuació d’excretes .

Comprovació dels residus i eliminació dels mateixos .

Emplenament dels fulls de cures , destacant les incidències .

f ) Realització de tècniques de neteja , desinfecció i esterilització d’instrumental

clínic :

Identificació i separació dels instruments en funció de la seva composició .

Identificació i separació dels instruments en funció de l’ús a què ha estat

destinat .

Selecció del procediment o procediments de neteja adecuados.Programación i fixació dels paràmetres dels equips , en funció de tipus de tècnica

aplicada .

Control de l’eficàcia del procediment d’esterilització aplicat .

Aplicació de les mesures de protecció i seguretat d’ús en la unitat .

Emplenament del document tècnic – sanitari de registre i control de la unitat .

g ) Execució de tècniques d’humanització de l’assistència i de promoció de la salut :

Estudi de la repercussió en l’equip de treball dels rols establerts .

Aplicació de procediments que faciliten la comunicació interpersonal

( pacient / sanitari ) .

Informació al pacient i / o els seus familiars sobre quines conductes i / o actituds han

realitzar per disminuir el nivell d’ansietat .

h ) Atenció i informació al pacient / client en una consulta bucodental :

Selecció i preparació dels mitjans materials en funció de la intervenció que es

s’executa.

Manipulació i preparació dels materials necessaris per dur a terme una

obturació i una presa de « impressió » .

Seqüenciació i dispensació dels instruments i mitjans en funció del desenvolupament

de la tècnica d’intervenció que es porta a terme .

Eliminació dels residus i preparació de l’equip per a una nova intervenció .

Emplenament del document tècnic – sanitari de registre i control de la

intervenció realitzada.

Elaboració del pressupost o factura del servei o intervenció efectuat .