Pla d’estudis – CFGS Educació Infantil

1r Curs CFGS Educació Infantilhores
Didàctica de l'Educació Infantil8
Autonomia personal i salut infantil5
Expressió i comunicació5
Desenvolupament cognitiu i motor6
Formació i orientació laboral3
Horari reservat a un mòdul impartit en anglès3
Total30
2n Curs CFGS Educació Infantilhores
El joc infantil i la seva metodologia8
Desenvolupament socioafectiu5
Habilitats socials5
Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social.5
Primers auxilis2
Empresa i iniciativa emprenadora3
Horari reservat a un mòdul impartit en anglès2
Total30

Al segon curs es realitza un període de pràctiques en centres de treball de 400h. A la vegada cal realitzar un projecte final.