Pla d’estudis – CFGS Desenvolupament web

1r Curs CFGS Desenvolupament webhores
Sistemes informàtics5
Bases de dades5
Programació7
Llenguatges de marques4
Entorns de desenvolupament3
Formació i orientació laboral3
Horari reservat a un mòdul impartit en anglès3
Total30
2n Curs CFGS Desenvolupament webhores
Desenvolupament en entorn client6
Desenvolupament en entorn servidor8
Desplegament d'aplicacions web5
Disseny d'interfícies web6
Empresa i iniciativa emprenedora3
Horari reservat a un mòdul impartit en anglès2
Total30

Al segon curs es realitza un període de pràctiques en centres de treball de 400h. A la vegada cal realitzar un projecte final de desenvolupament web.