Informació Alumnes – Cicle Formatiu Grau Superior Desenvolupament d’Aplicacions Web – Pla d’estudis

Pla d’estudis

Primer Curs

Sistemes informàtics (5h/setmanals)

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a desenvolupar la funció d’explotació de sistemes informàtics

La funció d’explotació de sistemes informàtics inclou aspectes com:

 • La instal·lació, configuració bàsica i explotació de sistemes operatius.
 • La configuració bàsica i gestió de xarxes d’àrea local.
 • La instal·lació, manteniment i explotació d’aplicacions a partir de documentació tècnica.

Bases de dades (5h/setmanals)

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per a desenvolupar la funció de programació de base de dades.

La funció de programació de base de dades inclou aspectes com:

 • La planificació i realització del disseny físic d’una base de dades.
 • La normalització d’esquemes.
 • La inserció i manipulació de dades
 • La planificació i realització de consultes.
 • La programació de procediments emmagatzamats.

Les activitats professionals associades a aquesta funció s’apliquen en:

 • La gestió de la informació emmagatzemada en base de dades.
 • El desenvolupament d’aplicacions que accedeixen a base de dades.

Programació (7h/setmanals)

Aquest mòdul professional conté part de la formació necessària per desenvolupar la funció de programació d’aplicacions de propòsit general en llenguatges orientats a objectes.

La funció de programació d’aplicacions de propòsit general en llenguatges orientats a objectes inclu aspectes com:

 • El desenvolupament de programes organitzats en classes aplicans els principis de la programació orientada a objectes.
 • La utilització d’interfícies per la interacció de l’aplicació amb l’usuari.
 • La identificació, anàlisi i integració de llibreries per incorporar funcionalitats específiques als programes desenvolupats.
 • L’emmagatzematge i recuperació d’informació en sistemes gestors de base de dades relacionals i orientats a objectes.

Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació (4h/setmanals)

Aquest mòdul professional conté la formació necessària per desenvolupar la funció de gestió i explotació de sistemes d’informació.

La gestió i explotació de sistemes d’informació inclou aspectes com:

 • La utilització de llenguatges de marcatge en el tractament i transmissió de la informació.
 • La publicació i difusió d’informació mitjançant tecnologies de sindicació de continguts.
 • La caracterització de la informació transmesa i emmagatzemada.
 • L’adaptació de la informació a les tecnologies emprades en la seva presentació, transmissió i emmagatzament.
 • L’emmagatzamament i recuperació de la informació.
 • La implantació i adaptació de sistemes de gestió empresarial.

Entorns de desenvolupament (3h/setmanals)

Aquest mòdul professional conté part de la formació necessària per desenvolupar la funció de desenvolupament d’aplicacions.

La funció de desenvolupador d’aplicacions inclou aspectes com:

 • La utilització de les eines de programari disponibles.
 • L’elaboració de documentació interna i tècnica de l’aplicació.
 • L’elaboració i execució de proves.
 • L’optimització de codi.

Formació i Orientació Laboral (3h/setmanals)

Segon Curs

Desenvolupament Web en entorns client (6h/setmanals)

Desenvolupament Web en entorns servidor (8h/setmanals)

Desplegament d’aplicacions Web (5h/setmanals)

Disseny d’interfícies Web (6h/setmanals)

Projecte de desenvolupament d’Aplicacions Web (40h)

Empresa i iniciativa emprenedora (3h/setmanals)

Formació en centres de treball (400h)