Informació Alumnes – Cicle Formatiu Grau Superior Desenvolupament d’Aplicacions Web – Accés

Accés al cicle

Accés directe

  • Estar en possessió del títol de Batxillerat.
  • Haver superat el segon curs de batxillerat experimental, COU o equivalent.
  • Estar en possessió del títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.
  • Estar en possessió d’una titulació universitària o equivalent, a la qual es va accedir sense els requisits acadèmics.

Amb una prova d’accés

  • Poden realitzar la prova d’accés els alumnes que tenguin 19 anys o que els compleixin durant l’any natural de realització de la prova.
  • Poden realitzar la prova d’accés els alumnes que tenguin 18 anys en el moment de realitzar la prova i que es trobin en possessió del títol de Tècnic, i vulguin accedir a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família professional o d’una família professional reglamentàriament afí.

Amb curs d’accés a grau superior

  • Curs específic per accedir des d’un grau mitjà a un cicle de grau superior de la mateixa família professional